1. Statut Staroslavenskoga instituta
 2. Pravilnik o unutarnjem ustroju
 3. Pravilnik o ustoju radnih mjesta
 4. Pravilnik o rasporedu radnoga vremena
 5. Pravilnik o radu Knjižnice Staroslavenskoga instituta
 6. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
 7. Pravilnik o službenim putovanjima
 8. Etički kodeks
 9. Poslovnik o radu Upravnog vijeća
 10. Popis članova Upravnoga vijeća
 11. Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća
 12. Popis članova Znanstvenoga vijeća na dan 1. siječnja 2022.
 13. Pravilnik o jednostavnoj nabavi
 14. Odluka o nepostojanju sukoba interesa
 15. Procedura stvaranja ugovornih obveza
 16. Procedura zaprimanja i provjera računa i robe te plaćanja po računima
 17. Procedura obračuna i naplate prihoda
 18. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih sredstava
 19. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
 20. Odluka o imenovanju osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika
 21. Opća pravila zaštite osobnih podataka
 22. Pravilnik o zaštiti na radu
 23. Pravilnik o zaštiti od požara
 24. Pravilnik o ocjenjivanju asistenata, poslijedoktoranada i mentora
 25. Pravilnik o nakladničko-izdavačkoj djelatnosti
 26. Strateški program 2021. – 2025.
 27. Radni plan znanstvenih istraživanja i razvoja Staroslavenskoga instituta za 2023.
 28. Pravilnik o visini iznosa naknade za prostore u vlasništvu Staroslavenskoga instituta
 29. Pravilnik o visini cijene zakupa prostora
 30. Dopuna procedure zaprimanja i provjere računa i robe te plaćanja po računima
 31. FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. S PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025.
 32. Obrazloženje Općega dijela Financijskog plana za 2023.
 33. Obrazloženje Posebnoga dijela Financijskog plana za 2023.
 34. PLAN NABAVE 2023.
 35. EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA STAROSLAVENSKOGA INSTITUTA, 27. 12. 2022
 36. CJENIK IZDANJA STAROSLAVENSKOGA INSTITUTA NA DAN 1.1.2023.
 37. Bilješke uz Financijski izvještaj za 2022.
 38. Financijski izvještaj za 2022. godinu
 39. Referentna stranica 2022.
 40. Izvješće o ostvarenosti radnog plana znanstvenih istraživanja i razvoja za 2022. godinu
 41. Aneks br. 1 Radnoga plana znanstvenih istraživanja i razvoja za 2023.
 1. Strategija Staroslavenskoga instituta 2010. – 2015.
 2. Europska povelja za istraživače
 3. Doprinos znanstvenoga programa Staroslavenskoga instituta u ostvarenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva razvoja RH
 4. Odluka o modelima i kriterijima odabira najboljih doktoranada i postdoktoranada
 5. Plan nabave za 2012. godinu
 6. Rebalans plana nabave za 2012. godinu
 7. Plan nabave za 2013. godinu
 8. Rebalans plana nabave za 2013. godinu
 9. Financijsko izvješće za 2013. godinu
 10. Evidencija ugovora 2013. godina
 11. Plan nabave za 2014. godinu
 12. Financijski plan za 2014. godinu
 13. Financijsko izvješće za 2014. godinu
 14. Izvješće o radu 2014.
 15. Evidencija ugovora 2014. godina
 16. Plan nabave za 2015. godinu
 17. Financijski plan za 2015. godinu
 18. Rebalans financijskog plana za 2015.
 19. Financijsko izvješće za 2015.
 20. Evidencija ugovora 2015. godina
 21. Plan nabave za 2016. godinu
 22. Financijski plan za 2016. godinu
 23. Rebalans financijskog plana za 2016.
 24. Financijsko izvješće za 2016.
 25. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (PDF)
 26. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (CSV)
 27. Znanstvena djelatnost Staroslavenskoga instituta
 28. Plan rada Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo za 2015. godinu
 29. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 30. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016.
 31. Odluka o nabavi (2017.)
 32. Financijski plan za 2017. godinu
 33. Plan nabave za 2017. godinu
 34. Financijsko izvješće za 2017.
 35. Odluka o imenovanju Službenika za informiranje
 36. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 37. Reakreditacija Staroslavenskog instituta, Izvješće AZVO 5. 11. 2013.
 38. Reakreditacija Staroslavenskog instituta 2013. god.: ocjene u brojkama
 39. Procedura stvaranja ugovornih obveza
 40. Procedura zaprimanja i provjera računa i robe te plaćanja po računima
 41. Procedura obračuna i naplate prihoda
 42. Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo (MZOS dopis)
 43. Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo
 44. Plan nabave za 2018. godinu
 45. Pravilnik o ustroju radnih mjesta
 46. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta
 47. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta – ispravak 08.08.2018.
 48. Pravilnik o ustroju radnih mjesta Staroslavenskog instituta – izmjena i dopuna, preustroj
 49. Financijski plan za 2018.
 50. Pravilnik o ustroju radnih mjesta Staroslavenskog instituta – pročišćeni tekst
 51. Pravilnik o radu knjižnice
 52. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih sredstava
 53. Godišnji obračun (financijsko izvješće) za 2018.
 54. Plan nabave za 2019.
 55. Popis članova Znanstvenoga vijeća na dan 1. siječnja 2021.
 56. Izmjena Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta 12. 2020.
 57. Financijski plan za 2020.
 58. Plan nabave za 2020. godinu
 59. Godišnji obračun (financijsko izvješće) za 2019.
 60. Ugovor o programskom financiranju za 2019.
 61. Financijski plan za 2019.
 62. Obrazloženje financijskog plana za 2019.-2021.
 63. Strategija Staroslavenskoga instituta 2016.-2020.
 64. Godišnji radni plan Staroslavenskoga instituta (akademska godina 2019./2020.)
 65. Pravilnik o ustroju radnih mjesta
 66. Popis članova Znanstvenoga vijeća
 67. Godišnji plan rada 2020. – 2021.
 68. Ravnatelj – Godišnje izvješće o radu Instituta
 69. Bilješke 1. 12. 2020.
 70. FINA – Potvrda o preuzimanju ZR 2020.
 71. FINA – Referentna stranica 1. 12. 2020.
 72. FINA – Završni račun 2020.
 73. Popis članova Znanstvenoga vijeća na dan 1. siječnja 2021.
 74. Plan nabave 2021. god.
 75. Evidencija sklopljenih ugovora Staroslavenskoga instituta
 76. Aneks Plana nabave za 2021.
 77. Ugovor o programskom financiranju javnoga znanstvenoga instituta u 2020. godini
 78. Financijski plan za 2021. god.
 79. Rebalans Financijskoga plana 2021.
 80. Rebalans Financijskoga plana za 2021. godinu
 81. Obrazloženje 1. Rebalansa Financijskog plana za 2021. godinu
 82. Godišnje izvješće PPI
 83. Pravilnik o visini iznosa najamnine
 84. Izvješće PPI
 85. Plan nabave 2022.
 86. Obrazloženje Prijedloga financijskoga plana za 2022. – 2024.
 87. Privitak 1 Prijedlog financijskoga plana 2022. – 2024
 88. Evidencija sklopljenih ugovora Staroslavenskoga instituta, 18. 1. 2022.
 89. Rebalans Financijskoga plana za 2022. godinu s obrazloženjem
 90. Prijedlog Financijskoga plana za 2022. – 2024. 
 91. Godišnje izvješće
 92. Godišnje izvješće
 93. Izvješće o ostvarenosti godišnjega radnog plana Staroslavenskoga instituta (listopad 2020. – prosinac 2021.)
 94. Radni plan znanstvenih istraživanja i razvoja Staroslavenskoga instituta 2022.
 95. Aneks Godišnjega plana i programa rada za 2022. godinu
 96. CJENIK IZDANJA STAROSLAVENSKOGA INSTITUTA
 97. Pravilnik o radu knjižnice
 98. Bilješke 2021.
 99. Financijski izvještaj 1. 12. 2021.
 100. Referenta stranica 2021.