1. Statut Staroslavenskoga instituta
 2. Pravilnik o unutarnjem ustroju
 3. Pravilnik o ustroju radnih mjesta
 4. Pravilnik o rasporedu radnog vremena
 5. Pravilnik o radu knjižnice
 6. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
 7. Pravilnik o službenim putovanjima
 8. Etički kodeks
 9. Poslovnik o radu Upravnog vijeća
 10. Popis članova Upravnog vijeća
 11. Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća
 12. Popis članova Znanstvenoga vijeća
 13. Pravilnik o jednostavnoj nabavi
 14. Odluka o nepostojanju sukoba interesa
 15. Procedura stvaranja ugovornih obveza
 16. Procedura zaprimanja i provjera računa i robe te plaćanja po računima
 17. Procedura obračuna i naplate prihoda
 18. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih sredstava
 19. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
 20. Odluka o imenovanju osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika
 21. Opća pravila zaštite osobnih podataka
 22. Pravilnik o visini iznosa najamnine
 23. Pravilnik o zaštiti na radu
 24. Pravilnik o zaštiti od požara
 25. Ugovor o programskom financiranju javnoga znanstvenoga instituta u 2020. godini
 26. Pravilnik o ocjenjivanju asistenata, poslijedoktoranada i mentora
 27. Pravilnik o nakladničko-izdavačkoj djelatnosti
 28. Strateški program 2021. – 2025.
 29. Godišnje izvješće PPI
 30. Pravilnik o visini iznosa naknade za prostore u vlasništvu Staroslavenskoga instituta
 31. Godišnji plan rada 2020. – 2021.
 32. Ravnatelj – Godišnje izvješće o radu Instituta
 33. Bilješke 1. 12. 2020.
 34. FINA – Potvrda o preuzimanju ZR 2020.
 35. FINA – Referentna stranica 1. 12. 2020.
 36. FINA – Završni račun 2020.
 37. Popis članova Znanstvenoga vijeća na dan 1. siječnja 2021.
 38. Plan nabave 2021. god.
 39. Financijski plan za 2021. god.
 40. Pravilnik o rasporedu radnoga vremena
 41. Pravilnik o visini cijene zakupa prostora
 42. Dopuna procedure zaprimanja i provjere računa i robe te plaćanja po računima
 43. Evidencija sklopljenih ugovora Staroslavenskoga instituta
 1. Strategija Staroslavenskoga instituta 2010. – 2015.
 2. Europska povelja za istraživače
 3. Doprinos znanstvenoga programa Staroslavenskoga instituta u ostvarenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva razvoja RH
 4. Odluka o modelima i kriterijima odabira najboljih doktoranada i postdoktoranada
 5. Plan nabave za 2012. godinu
 6. Rebalans plana nabave za 2012. godinu
 7. Plan nabave za 2013. godinu
 8. Rebalans plana nabave za 2013. godinu
 9. Financijsko izvješće za 2013. godinu
 10. Evidencija ugovora 2013. godina
 11. Plan nabave za 2014. godinu
 12. Financijski plan za 2014. godinu
 13. Financijsko izvješće za 2014. godinu
 14. Izvješće o radu 2014.
 15. Evidencija ugovora 2014. godina
 16. Plan nabave za 2015. godinu
 17. Financijski plan za 2015. godinu
 18. Rebalans financijskog plana za 2015.
 19. Financijsko izvješće za 2015.
 20. Evidencija ugovora 2015. godina
 21. Plan nabave za 2016. godinu
 22. Financijski plan za 2016. godinu
 23. Rebalans financijskog plana za 2016.
 24. Financijsko izvješće za 2016.
 25. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (PDF)
 26. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (CSV)
 27. Znanstvena djelatnost Staroslavenskoga instituta
 28. Plan rada Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo za 2015. godinu
 29. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 30. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016.
 31. Odluka o nabavi (2017.)
 32. Financijski plan za 2017. godinu
 33. Plan nabave za 2017. godinu
 34. Financijsko izvješće za 2017.
 35. Odluka o imenovanju Službenika za informiranje
 36. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 37. Reakreditacija Staroslavenskog instituta, Izvješće AZVO 5. 11. 2013.
 38. Reakreditacija Staroslavenskog instituta 2013. god.: ocjene u brojkama
 39. Procedura stvaranja ugovornih obveza
 40. Procedura zaprimanja i provjera računa i robe te plaćanja po računima
 41. Procedura obračuna i naplate prihoda
 42. Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo (MZOS dopis)
 43. Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo
 44. Plan nabave za 2018. godinu
 45. Pravilnik o ustroju radnih mjesta
 46. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta
 47. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta – ispravak 08.08.2018.
 48. Pravilnik o ustroju radnih mjesta Staroslavenskog instituta – izmjena i dopuna, preustroj
 49. Financijski plan za 2018.
 50. Pravilnik o ustroju radnih mjesta Staroslavenskog instituta – pročišćeni tekst
 51. Pravilnik o radu knjižnice
 52. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih sredstava
 53. Godišnji obračun (financijsko izvješće) za 2018.
 54. Plan nabave za 2019.
 55. Popis članova Znanstvenoga vijeća na dan 1. siječnja 2021.
 56. Izmjena Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta 12. 2020.
 57. Financijski plan za 2020.
 58. Plan nabave za 2020. godinu
 59. Godišnji obračun (financijsko izvješće) za 2019.
 60. Ugovor o programskom financiranju za 2019.
 61. Financijski plan za 2019.
 62. Obrazloženje financijskog plana za 2019.-2021.
 63. Strategija Staroslavenskoga instituta 2016.-2020.
 64. Godišnji radni plan Staroslavenskoga instituta (akademska godina 2019./2020.)