1. Statut Staroslavenskoga instituta
 2. Strategija Staroslavenskoga instituta 2016.-2020.
 3. Godišnji radni plan Staroslavenskoga instituta (akademska godina 2019./2020.)
 4. Pravilnik o unutarnjem ustroju
 5. PRAVILNIK O USTROJU RADNIH MJESTA
 6. Pravilnik o rasporedu radnog vremena
 7. Pravilnik o radu knjižnice
 8. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
 9. Pravilnik o službenim putovanjima
 10. Etički kodeks
 11. Poslovnik o radu Upravnog vijeća
 12. Popis članova Upravnog vijeća
 13. Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća
 14. Popis članova Znanstvenoga vijeća
 15. Odluka o nabavi
 16. Odluka o nepostojanju sukoba interesa
 17. Procedura stvaranja ugovornih obveza
 18. Procedura zaprimanja i provjera računa i robe te plaćanja po računima
 19. Procedura obračuna i naplate prihoda
 20. Ugovor o programskom financiranju za 2019.
 21. Financijski plan za 2019.
 22. Obrazloženje financijskog plana za 2019.-2021.
 23. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih sredstava
 24. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
 25. Odluka o imenovanju osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika
 26. Opća pravila zaštite osobnih podataka
 27. Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2019.
 28. Pravilnik o visini iznosa najamnine
 29. Financijski plan za 2020.
 30. Plan nabave za 2020. godinu
 31. Godišnji obračun (financijsko izvješće) za 2019.
 32. Pravilnik o zaštiti na radu
 33. Pravilnik o zaštiti od požara
 34. Ugovor o programskom financiranju javnoga znanstvenoga instituta u 2020. godini
 35. Pravilnik o ocjenjivanju asistenata, poslijedoktoranada i mentora
 36. Izmjena Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta 12. 2020.
 37. Pravilnik o nakladničko-izdavačkoj djelatnosti
 38. Strateški program znanstvenih istraživanja i razvoja 2021. – 2025.
 39. Godišnje izvješće PPI
 40. PRAVILNIK O VISINI IZNOSA NAKNADE ZA PROSTORE U VLASNIŠTVU STAROSLAVENSKOGA INSTITUTA
 41. GODIŠNJI RADNI PLAN ZA 2020.-2021.
 42. RAVNATELJ, Godišnje izvješće o radu Instituta
 43. BILJEŠKE 01-12- 2020
 44. FINA-Potvrda o preuzimanju ZR 2020
 45. FINA-Referentna stranica 1. 12. 2020.
 46. FINA-ZAVRŠNI RAČUN_2020
 47. Izvješće PPI
 48. POPIS ČLANOVA ZNANSTVENOGA VIJEĆA NA DAN 1. siječnja 2021.
 49. PLAN NABAVE 2021. GOD.
 50. FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GOD.
 51. PRAVILNIK O RASPOREDU RADNOG VREMENA
 52. PRAVILNIK O VISINI CIJENE ZAKUPA PROSTORA
 53. DOPUNA PROCEDURE ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA I ROBE TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA
 1. Strategija Staroslavenskoga instituta 2010. – 2015.
 2. Europska povelja za istraživače
 3. Doprinos znanstvenoga programa Staroslavenskoga instituta u ostvarenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva razvoja RH
 4. Odluka o modelima i kriterijima odabira najboljih doktoranada i postdoktoranada
 5. Plan nabave za 2012. godinu
 6. Rebalans plana nabave za 2012. godinu
 7. Plan nabave za 2013. godinu
 8. Rebalans plana nabave za 2013. godinu
 9. Financijsko izvješće za 2013. godinu
 10. Evidencija ugovora 2013. godina
 11. Plan nabave za 2014. godinu
 12. Financijski plan za 2014. godinu
 13. Financijsko izvješće za 2014. godinu
 14. Izvješće o radu 2014.
 15. Evidencija ugovora 2014. godina
 16. Plan nabave za 2015. godinu
 17. Financijski plan za 2015. godinu
 18. Rebalans financijskog plana za 2015.
 19. Financijsko izvješće za 2015.
 20. Evidencija ugovora 2015. godina
 21. Plan nabave za 2016. godinu
 22. Financijski plan za 2016. godinu
 23. Rebalans financijskog plana za 2016.
 24. Financijsko izvješće za 2016.
 25. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (PDF)
 26. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (CSV)
 27. Znanstvena djelatnost Staroslavenskoga instituta
 28. Plan rada Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo za 2015. godinu
 29. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 30. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016.
 31. Odluka o nabavi (2017.)
 32. Financijski plan za 2017. godinu
 33. Plan nabave za 2017. godinu
 34. Financijsko izvješće za 2017.
 35. Odluka o imenovanju Službenika za informiranje
 36. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 37. Reakreditacija Staroslavenskog instituta, Izvješće AZVO 5. 11. 2013.
 38. Reakreditacija Staroslavenskog instituta 2013. god.: ocjene u brojkama
 39. Procedura stvaranja ugovornih obveza
 40. Procedura zaprimanja i provjera računa i robe te plaćanja po računima
 41. Procedura obračuna i naplate prihoda
 42. Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo (MZOS dopis)
 43. Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo
 44. Plan nabave za 2018. godinu
 45. Pravilnik o ustroju radnih mjesta
 46. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta
 47. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta – ispravak 08.08.2018.
 48. Pravilnik o ustroju radnih mjesta Staroslavenskog instituta – izmjena i dopuna, preustroj
 49. Financijski plan za 2018.
 50. Pravilnik o ustroju radnih mjesta Staroslavenskog instituta – pročišćeni tekst
 51. Pravilnik o radu knjižnice
 52. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih sredstava
 53. Godišnji obračun (financijsko izvješće) za 2018.
 54. Plan nabave za 2019.