NATJEČAJ za radno mjesto poslijedoktoranda

Ur.br. 8/2017
Zagreb, 3. siječnja 2017.

Na temelju članka 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i članka 64. Statuta Staroslavenskog instituta ravnateljica Instituta raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž), u Odjelu Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, za rad na HRZZ projektu: »Teoretsko i primijenjeno jezikoslovno istraživanje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova s izradom Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije«, 1 izvršitelj na određeno vrijeme.

Pristupnici na natječaj dužni su ispunjavati, osim općih zakonskih uvjeta, i posebne uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis;
  • domovnicu;
  • dokaz o stečenome doktoratu iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologije;
  • magisterij iz kroatistike i latinskoga jezika;
  • izvrsno vladanje starogrčkim jezikom;
  • iskustvo u znanstvenoleksikografskom radu (prednost: iskustvo rada na stvaranju Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije);
  • popis objavljenih znanstvenih radova (prednost: radovi nastali na osnovi istraživanja hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika).

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskim stranicama Instituta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS), na adresu Staroslavenskog instituta, Zagreb, Demetrova 11 s naznakom: „Za natječaj.“

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica
dr.sc. Marica Čunčić