NATJEČAJ za znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika (m/ž)

Ur.br. 233/2017
Zagreb,  26. lipnja 2017.

Na temelju članka 40. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i članaka 64. i 65. Statuta Staroslavenskog instituta ravnateljica Instituta raspisuje

N A T J E Č A J

za znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika (m/ž), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Pristupnici na natječaj dužni su ispunjavati, osim općih zakonskih uvjeta, i posebne uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis;
  • presliku osobne iskaznice;
  • uvjerenje o nekažnjavanju;
  • dokaz o doktoratu iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologije (prednost: grana kroatistika);
  • odluka o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika;
  • prednost: sveučilišni diplomski studij kroatistike
  • dokaz o radnom iskustvu (tekstologija, digitalizacija hrvatskih crkvenoslavenskih liturgijskih knjiga, prednost: rad na stvaranju Bibliografije čitanja glagoljskih misala i brevijara);
  • popis objavljenih znanstvenih radova (prednost: radovi iz područja književnih istraživanja hrvatskih glagoljskih tekstova);

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskim stranicama Instituta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS), na adresu Staroslavenskog instituta, Zagreb, Demetrova 11 s naznakom: „Za natječaj.“

Strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

R a v n a t e l j i c a

dr. sc. Marica Čunčić