Brevijar Vida Omišljanina (1396.) ispisao je pisar Vid iz Omišlja po narudžbi crkava sv. Bartolomeja i sv. Antona u Roču (Istra). Danas se ta rukopisna knjiga nalazi u Austrijskoj nacionalnoj knjižnici u Beču pod signaturom Cod. slav. 3. Izvorno je riječ o u kožu uvezanu kodeks koji sadržava 468 listova pergamene. Prema računici Branka Fučića za izradu je te pergamene bilo potrebno stado od 117 ovaca. Knjiga teži oko 8,5 kilograma te je najveća i najteža knjiga iz zlatnoga razdoblja hrvatskoga glagoljaštva (14. i 15. stoljeće).

Po sadržaju je riječ o temporalu, tj. o brevijaru koji sadržava molitvene službe za nedjelje i Kristove blagdane. Zbog sadržanih opširnih i starinom obilježenih svetopisamskih tekstova Vidov je brevijar nazvan hrvatskoglagoljskom Biblijom.

Trosvezačno se izdanje Brevijara Vida Omišljanina objavljuje zahvaljujući suradnji Staroslavenskoga instituta i Centre of Image and Material Analysis in Cultural Heritage. Osim faksimila (ur. Heinz Miklas i Vida Vukoja) i preslovljenoga teksta (ur. Jagoda Jurić Kappel, Guido Kappel, Jozo Vela), sadržava i znanstveno-stručne priloge o Brevijaru (ur. Vida Vukoja i akad. Mateo Žagar) koji će biti tiskani u sljedećih nekoliko mjeseci.

Tiskanje su izdanja Brevijara Vida Omišljanina financijski podržali: Općina Omišalj, Primorsko-goranska županija, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Staroslavenski institut. Faksimil je pripremljen na osnovi digitalnoga snimka pribavljenoga za tu svrhu i uz odobrenje Austrijske nacionalne knjižnice.

Dosad otisnuta dva sveska izdanja (faksimil i preslovljeni tekst).

PRVI SVEZAK: faksimil

DRUGI SVEZAK: preslovljeni tekst

Narudžba:

Kako biste naručili knjigu, pošaljite e-poruku na adresu info@stin.hr.