Izrada digitalne baze pridjevske tvorbene morfologije (GraBa)

Predmet je projekta izrada digitalne baze pridjeva u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku s obzirom na njihovu tvorbu (tvorenice i složenice). Rad se zasniva na korpusu prikupljenom za doktorsku disertaciju o tvorbi pridjeva u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku (Sudec 2010), u kojoj je detaljno opisana pridjevska tvorbena morfologija s obzirom na tvorbene načine, tvorbene osnove i tvorbena sredstva. Izrada baze pretpostavlja pripremu koja obuhvaća istraživanje mogućnosti digitalne obrade korpusa i upoznavanje s primjerima dobre prakse. Faze rada uključuju proučavanje mogućnosti izrade baze s obzirom na definirane parametre (obilježja); pripremu korpusa za digitalnu obradu; kreiranje digitalne baze po zadanim parametrima; unos korpusa u bazu; unošenje pojedinih obilježja prema zadanim parametrima; javno objavljivanje baze. Projektom će se omogućiti daljnja istraživanja i započeti dugoročna izrada šire gramatičke (morfološke) baze hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika (morfologija ostalih kategorija riječi), u čemu leži potencijal za nastavak i daljnji razvoj projekta.

dr. sc. Sandra Požar
dr. sc. Sandra Požarviša znanstvena suradnica
voditeljica projekta
sandra.pozar@stin.hr
+385 (0)1 2362 232
dr. sc. Josip Mihaljević
dr. sc. Josip Mihaljevićznanstveni suradnik
jmihaljevic@stin.hr
+385 (0)1 2362 286
dr. sc. Jurica Polančec
dr. sc. Jurica Polančecznanstveni suradnik
jpolance@stin.hr
+385 (0)1 2362 232