Odlomci (fragmenti)

Budimpeštanski fragment (11./12. st.)

Prva stranica Kijevskih listića (11./12. st.)

Bečki listići (11./12. st.)

Grškovićev odlomak apostola (12. st.)

Mihanovićev odlomak apostola (12. st.)

Splitski fragment misala (13. st.)

Tkonski fragment (13. st.)

Riječki fragment Mudrih izreka (13. st.)

Zagrebački fragment brevijara (13. st.)

Fojnički glagoljski fragment brevijara (14. st.)…

Brevijari

I. vrbnički brevijar (13./14. st.), Vatikanski brevijar Illirico 5 (14. st.), Akademijin brevijar (1384.), Brevijar Vida Omišljanina (1396.), Pašmanski brevijar (14./15. st.), Brevijar popa Mavra (1460.), Bribirski brevijar (1470.), II. novljanski brevijar (1495.), II. beramski brevijar (15. st.)…

Misali 

Vatikanski misal Illirico 4 (14. st.), Misal kneza Novaka (1368.), Misal Hrvoja Vukčića Hrvatinića (1404.), Ročki misal (1420.), I. beramski misal (15. st.), I. vrbnički misal (1456.), I. oksfordski misal (15. st.)…

Psaltiri i rituali

Lobkovicov psaltir (1359.), Psaltir pariškoga kodeksa (14. st.), Fraščićev psaltir (1463.), Akademijin  ritual (15. st.), Klimantovićev obrednik (1501.–1512.).

Iscrpan popis hrvatskoglagoljskih liturgijskih spomenika na hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku nalazi se u knjizi Hrvatski crkvenoslavenski jezik (Zagreb, 2014.).