Teoretsko i primijenjeno jezikoslovno istraživanje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova s izradom Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije

Projekt financirala: Hrvatska zaklada za znanost

Opis istraživanja: Uspostavni istraživački projekt Teoretsko i primijenjeno jezikoslovno istraživanje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova s izradom Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (engl. Theoretical and applied linguistic research of the corpus of the Croatian Church Slavonic texts with the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic compiling, akr. TALRCCCSTDCRCSC) trajao je od 1. srpnja 2014. do 30. lipnja 2018.

Projekt je uključivao teorijska i primijenjena jezikoslovna istraživanja. Teorijska istraživanja uključuju ona iz područja: semantike (posebno leksika koji izražava osjećaje/strasti), teorije i prakse (srednjovjekovnoga) prevođenja (izravni prijevodi s latinskoga na hrvatski crkvenoslavenski jezik i naslijeđeni prijevodi s grčkoga na starocrkvenoslavenski jezik), gramatike (ponajprije sintaksa negacije, sročnosti, infinitiva, hrvatskoga crkvenoslavenskog psaltira), tekstologije (odabranih hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova).

Projektna istraživanja doprinijela su znanjima iz područja (paleo)slavističkih i srednjovjekovnih studija, povijesne leksikografije, dijakronijskoga proučavanja dijasustava hrvatskoga jezika, interdisciplinarnoga istraživanja povijesti osjećaja.

Primijenjeni je rad ostvaren na dvama područjima: stvaranje Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (akr. RCJHR) i pretvaranje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova u digitalno čitljive tekstove.

Ishodi su istraživanja objavljeni u: jednoj monografiji, trima sveščićima RCJHR-a i sedam znanstvenih članaka te predstavljeni na desetak sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Istraživačko razdoblje: 2014. – 2018.

Voditeljica: dr. sc. Vida Vukoja (Staroslavenski institut)

Suradnici: mr. sc. Marija Klenovar (Staroslavenski institut)

akad. Anica Nazor (Staroslavenski institut, HAZU)

akad. Zdenka Ribarova (Slavenski institut Češke akademije znanosti)

dr. sc. Ana Šimić (r. Kovačević) (Staroslavenski institut)

dr. sc. Lucija Turkalj (Staroslavenski institut)

dr. sc. Jozo Vela (Staroslavenski institut)