OTISNUTO SLOVO 71

71. svezak časopisa Slovo mogao se čitati još od 31. prosinca 2020. na Hrčku, a nedavno je otisnut i odaslan na brojne adrese u Hrvatskoj i inozemstvu.

Slovo 71 donosi osam izvornih znanstvenih članaka sa zajedničkim nazivnikom sadržanim u pojmu rimskih predtridentinskih brevijara. Riječ je o istraživanjima koja su u prilagođenom obliku prethodno bila predstavljena na znanstvenom skupu »Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj« (Pazin, 4.–7. 10. 2018.).

Osim znanstvenih članaka, Slovo 71 sadrži i ostale stalne rubrike: In memoriam, Ocjene i prikazi te Vijesti.

Urednici su ovoga sveska Slova Kristijan Kuhar, Andrea Radošević i Jasna Vince.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj Slova 71:

ČLANCI

Ivan BODROŽIĆ

Proces nastanka liturgije časova i kršćansko poimanje vremena u kontekstu benediktinske duhovnosti i pravila

Искра ХРИСТОВА-ШОМОВА

Притчи Соломонови във Втория берамски бревиар

Kristijan KUHAR

O sadržaju Drugoga beramskog brevijara

Milan MIHALJEVIĆ, Jozo VELA

Služba u čast sv. Barbari u hrvatskoglagoljskim brevijarima

Petra STANKOVSKA

Vlastní jména v parimejním textu knihy Exodus v chorvatskohlaholských breviářích a misálech

Ana ŠIMIĆ, Jozo VELA

From Little Chapters to the Big Questions: How Were the Croatian Glagolitic Breviaries and Missals Compiled?

Sanja ZUBČIĆ

Jednostavni glagolski oblici u temporalu Drugoga beramskoga brevijara

Mateo ŽAGAR, Vesna BADURINA STIPČEVIĆ, Kristian PASKOJEVIĆ

Londonski odlomak glagoljskoga brevijara o svetoj Apoloniji – prilog tekstološkom, paleografskom i jezičnom opisu

 

IN MEMORIAM

Radoslav KATIČIĆ (Stjepan DAMJANOVIĆ)

 

OCJENE I PRIKAZI

Drugi beramski brevijar. Hrvatskoglagoljski rukopis iz 15. stoljeća. I. i II. dio. Sv. 1. Faksimil, sv. 2. Transliteracija (Josip BRATULIĆ)

Antonija ZARADIJA KIŠ, Marinka ŠIMIĆ, Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku. Studija – Transliteracija – Faksimil (Stjepan DAMJANOVIĆ)

Muka kao nepresušno nadahnuće kulture XII. Pasionska baština Like. Zbornik radova XII. međunarodnog znanstvenog simpozija (Marija Ana DÜRRIGL)

Martina KRAMARIĆ, Zrcalo človêčaskago spasenja (1445.). Transkripcija, kontekst nastanka i jezičnopovijesna analiza (Ivana ETEROVIĆ)

Kritičko izdanje Čajničkoga četveroevanđelja (Jagoda JURIĆ-KAPPEL)

Stjepan DAMJANOVIĆ, Crtice o hrvatskom glagoljaštvu (Tanja KUŠTOVIĆ)

Glagoljaštvo u samostanu Emaus i staročeška sredina iz vremena Karla IV.(Petra STANKOVSKA)

Jack FEUILLET, Linguistique comparée des langues slaves (Sandra POŽAR)

 

VIJESTI

Sedmi hrvatski slavistički kongres (Vesna BADURINA STIPČEVIĆ)

Milan Mihaljević izabran za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Vesna BADURINA STIPČEVIĆ)

Znanost u 2020. godini o 1600. obljetnici smrti svetoga Jeronima (Kristijan KUHAR)

Šest stoljeća Ročkoga misala (Ana ŠIMIĆ)

550 godina Bribirskoga brevijara (Ana ŠIMIĆ)

Palača sjedišta Staroslavenskoga instituta oštećena u zemljotresu (Vida VUKOJA)