BIBLIOGRAFIJA

Badurina, A. 2013. Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734.-1878.). Rijeka – Zagreb: Glosa – Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša.

Badurina-Stipčević, V. 1992. Hrvatskoglagoljska legenda o svetom Pavlu Pustinjaku. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.

Badurina Stipčević, V. (prir.). 2013. Hrvatska srednjovjekovna proza I. Legende i romani. Stoljeća hrvatske književnosti, knj. 115. Zagreb: Matica hrvatska.

Badurina Stipčević, V. 2015. Glagoljski Žgombićev zbornik kao književni izvor. Kolo: časopis Matice hrvatske 2: 115–125. URL: https://www.matica.hr/kolo/460/glagoljski-zgombicev-zbornik-kao-knjizevni-izvor-24950/.

Botica, I.; V. Kovačić; K. Kuhar. 2015. Knjige posinovljenja, novicijata i zavjetovanja franjevaca trećoredaca glagoljaša otoka Krka (1717.-1914.) : studija, vrela, rječnik i kazala. Zagreb: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša – Staroslavenski institut.

Damjanović, S. 1984. Tragom jezika hrvatskih glagoljaša. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.

Damjanović, S. 1993. Hrvatski glagoljaši i počeci hrvatskoga književnog jezika. Croatica 37-38-39: 93–108. URL: https://hrcak.srce.hr/214526.

Damjanović, S. 2002. Ivan Milčetić – istraživač hrvatskoga glagolizma. Zbornik o Ivanu Milčetiću. T. Maštrović (ur.). Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 9–25.

Doričić, R.; A. Montan; I. Eterović. 2016. Medicinski elementi u sakralnom nasljeđu Mošćenišćine. Acta medico-historica Adriatica 14(2): 289–316. URL: https://hrcak.srce.hr/171414.

Dürrigl, M.-A. 2004. Odjeci samostanske medicine u hrvatskoglagoljskim rukopisima. M.-A. Dürrigl, M. Mihaljević, F. Velčić (ur.). Glagoljica i hrvatski glagolizam: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb Krk 2.–6. listopada 2002.). Zagreb – Krk: Staroslavenski institut – Krčka biskupija, 367–374. URL: https://www.stin.hr/hr/article/25/glagoljica_i_hrvatski_glagolizam.

Dürrigl, M.-A. 2005. Posebnost Legende o Ivanu Zlatoustom u kontekstu hrvatskoglagoljske pripovjedne proze. Umjetnost riječi 49(1): 1–16.

Dürrigl, M.-A. 2006. O prirodnofilozofijskim zapisima vezanima uz ljudsku reprodukciju iz hrvatskoglagoljskoga "Lucidara". Acta medico-historica Adriatica 4(1): 13–26. URL: https://hrcak.srce.hr/82302.

Dürrigl, M.-A. 2010. O čitanju, pisanju i kompiliranju u hrvatskoglagoljskom srednjovjekovlju. Slovo 60: 219–234. URL: https://hrcak.srce.hr/65872.

Dürrigl, M.-A. (prir.). 2013. Hrvatska srednjovjekovna proza II. Apokrifi, vizije, prenja, Marijini mirakuli. Stoljeća hrvatske književnosti, knj. 116. Zagreb: Matica hrvatska.

Dürrigl, M.-A.; S. Fatović-Ferenčić. 1995. Odabrani zapisi protiv bolesti u hrvatskim glagoljskim rukopisima. Liječnički vjesnik 117: 152–155.

Dürrigl, M.-A.; S. Fatović-Ferenčić. 1999. Marginalia miscellanea medica in Croatian Glagolitic Monuments: A Model for Interdisciplinary Investigations. Viator = UCLA medieval and renaissance Studies 30: 383–396.

Dürrigl, M.-A.; S. Fatović-Ferenčić. 2000. De lapide-za kamik: Two approaches to conservative therapy of urolithiasis. Acta Pharmaceutica 50: 249–257.

Dürrigl, M.-A.; S. Fatović-Ferenčić. 2015. Medicinska marginalija u molitveniku fra Ivana Čeperića. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 47(1): 383–392. URL: https://hrcak.srce.hr/153910.

Eterović, I. 2016. O jeziku hrvatskoglagoljskih zbornika neliturgijskoga sadržaja: perspektive novih istraživanja. T. Kuštović, M. Žagar (ur.). Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 109–118.

Fališevac, D. 1980. Hrvatska srednjovjekovna proza. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.

Fatović-Ferenčić, S.; M.-A. Dürrigl. 1997. Za zubi pomoć - odontološki tekstovi u hrvatskoglagoljskim rukopisima. Acta Stomatologica Croatica 31(3): 229–236. URL: https://hrcak.srce.hr/99399.

Fatović-Ferenčić, S.; M.-A. Dürrigl. 2004. Sexuality in Croatian Medieval Sources. Croatian Medical Journal 45: 25–30.

Galović, T. 2019. O Dubašnici i njezinim ljudima II. Prinosi za povijest dubašljanskoga kraja na otoku Krku. Rijeka: Povijesno društvo otoka Krka – Općina Malinska-Dubašnica – Naklada Kvarner.

Grabar, B. 1967. Apokrifna Djela apostolska u hrvatskoglagoljskoj literaturi: 1. Djela Andrije i Mateja u gradu ljudoždera, 2. Djela apostola Petra i Andrije. Radovi Staroslavenskog instituta 6: 109–208. URL: https://hrcak.srce.hr/14024.

Hercigonja, E. 1974. Kajkavski elementi u jeziku glagoljske književnosti 15. i 16. stoljeća (prilog istraživanju kontinuiteta hrvatskoga književnog jezika). Croatica 5: 169–245. URL: https://hrcak.srce.hr/211525. [Objavljeno i u knjizi Nad iskonom hrvatske knjige, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1983.]

Hercigonja, E. 1975. Povijest hrvatske književnosti 2: Srednjovjekovna književnost. Zagreb: Liber – Mladost.

Hercigonja, E. 1994. Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja. Zagreb: Matica hrvatska.

Hercigonja, E. 2009. Tisućljeće hrvatskoga glagoljaštva. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Ivšić, S. 1931. Iz hrvatske glagoljske književnosti. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 11: 59–82.

Ivšić, S. 1949. Prijevod Lucidara Honorija Augustodunensisa u prijepisu Gverina Tihića iz godine 1533. Starine JAZU 42: 105–260. URL: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=i&id=177206.

Jelić, L. 1906. Fontes Historici Liturgiae Glagolito-Romanae: a XIII ad XIX saeculum (Collegit, digessit et indice analitico instruxit Lucas Jelić). Veglae: Sumptibus Academiae Palaeoslavicae Veglensis.

Kapetanović, A. 2005. Toponimi u hrvatskim ”Lucidarima”. Folia onomastica Croatica 14: 1–22. URL: https://hrcak.srce.hr/7664.

Kapetanović, A. 2010. Lucidarij iz Petrisova zbornika. Građa za povijest književnosti hrvatske 37: 3–33. URL: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=i&id=178803.

Legenda o Mariji Magdaleni iz glagoljskoga Žgombićeva zbornika. 2018. [priredila, transkripcija glagoljskoga teksta Anica Nazor] ; [slike i crteži Vjera Reiser]. Zagreb: ITG – Prva umjetnička gimnazija s pravom javnosti.

Mihaljević, A. 2014. Hrvatskoglagoljski Život Marije Magdalene u odnosu na latinski predložak. Ricerche slavistiche 12(58): 213–293.

Milčetić, I. 1902. Prilozi za literaturu hrvatskih glagoļskih spomenika. III. Hrvatski lucidar. Starine JAZU 30: 257–334. URL: http://dizbi.hazu.hr/object/8201.

Milčetić, I. 1911. Hrvatska glagoļska bibliografija. I. dio. Opisi rukopisa. Starine JAZU 33: 258–262. URL: http://dizbi.hazu.hr/object/1745.

Milčetić, I. 1913. Stari glagolski recepti, egzorcizmi i zapisi. Vjesnik Staroslavenske akademije 1: 61–69.

Mošin, V. 1952-1955. Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije. I. dio, II. dio. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Munić, V. 2003. Srednjovjekovno crkveno graditeljstvo mošćeničke župe. Croatica Cristiana Periodica 51: 11–26. URL: https://hrcak.srce.hr/109220.

Nazor, A. 1974. Vjekoslav Štefanić. Slovo 24: I–V. URL: https://hrcak.srce.hr/14157.

Nazor, A. 1995. Primjeri arhaičnih i rijetkih riječi u dosad nepoznatom glagoljskom tekstu Lucidara. Filologija 24-25: 285–289. URL: https://hrcak.srce.hr/173425.

Nazor, A. 2001. Prijevod 'Lucidara' Honorija Augustodunensisa u glagoljskom prijepisu. Godišnik na Sofijskija universitet „Sv. Kliment Ohridski“, Centăr za slavjano-vizantijski proučvanija „Prof. Ivan Dujčev“ 89(8): 85–112.

Pantelić, M. 1965. 65 godina vjernosti zavičaju. Slovo 15-16: 5–18. URL: https://hrcak.srce.hr/13865.

Petrović, I. 1984. Hagiografsko-legendarna književnost hrvatskog srednjovjekovlja i senjski »Marijini mirakuli«. Izvori, žanrovske, tematske i tipološke karakteristike. Slovo 34: 181–201. URL: https://hrcak.srce.hr/14584.

Petrović, I. 2005. Les Vitae Patrum dans la littérature croate du Moyen Âge. É. Renard, M. Trigalet, X. Hermand, P. Bertrand (ur.) Scribere Sanctorum Gesta: Recueil d'études d'hagiographie médiévale offert à Guy Philippart. Turnhout: Brepols, 283–307.

Radošević, A. 2010. Pseudo-Anselmov Dialogus beatae Mariae et Anselmi de Passione Domini u hrvatskoglagoljskom Žgombićevu zborniku iz 16. stoljeća. Slovo 60: 633–668. URL: https://hrcak.srce.hr/65887.

Reinhart, J. 2010. Kombinacija dvaju mirakula u hrvatskoglagoljskom rukopisu (Grškovićev zbornik, HAZU VII 32). Slovo 60: 669–686. URL: https://hrcak.srce.hr/65888.

Sambunjak, S. 2000. Jezik i stil hrvatskih glagoljskih prenja. Split: Književni krug.

Siraisi, N. G. 1990. Medieval and Early renaisance Medicine: An Introduction. Chicago: University of Chicago Press.

Spinčić, V. 1926. Critice iz hrvatske književne kulture Istre. Zagreb: Tisak nadbiskupske tiskare. [Reprint: Kršćanska sadašnjost.]

Stipčević, A. 1992. Referativna djela u srednjovjekovnoj Hrvatskoj. Radovi Leksikografskoga zavoda „Miroslav Krleža“ 2: 155–161.

Stipčević, A. 2004. Socijalna povijest knjige u Hrvata I: Srednji vijek. Zagreb: Školska knjiga.

Strohal, R. 1910. Folkloristički prilozi iz starije hrvatske knjige. Zbornik za narodni život i običaje 15: 120–132. URL: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=i&id=177655.

Strohal, R. 1915. Hrvatska glagolska knjiga. Zagreb: troškom piščevim.

Strohal, R. 1917. Stare hrvatske apokrifne priče i legende. Bjelovar: Tisak i naklada Lav. Weissa.

Sudec, S. 2008. Glagoljica u župi Mošćenice. Mošćenički zbornik 5: 59–85.

Sudec, S. 2012. Naknadni zapisi u Žgombićevu zborniku i mjesto njegova nastanka. Slovo 62: 233–244. URL: https://hrcak.srce.hr/97662.

Šamšalović, M.;  J. Stipišić. 1959-1964. Isprave u Arhivu Jugoslavenske akademije (inventar i regeste isprava na latinskom jeziku od 1018. do 1526.). Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnostivol. 2-5. URL: https://hrcak.srce.hr/83727, https://hrcak.srce.hr/83715, https://hrcak.srce.hr/83699,
https://hrcak.srce.hr/83685.

Štefanić, V. 1960. Glagoljski rukopisi otoka Krka. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Štefanić, V. 1963. Tisuću i sto godina od moravske misije. Slovo 13: 5–42. URL: https://hrcak.srce.hr/13822.

Štefanić, V. 1967. Nazivi glagoljskog pisma. Slovo 25-26: 17–76. URL: https://hrcak.srce.hr/14193.

Štefanić, V. i dr. (prir.). 1969. Hrvatska književnost srednjega vijeka. Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 1. Zagreb: Matica hrvatska.

Štefanić, V. 1969-1970. Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije. I. dio, II dio. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Turkalj, L. 2008. Život Adama i Eve u Žgombićevu i Fatevićevu zbornikuSlovo 56–67: 579–593. URL: https://hrcak.srce.hr/22386.

Vela, J. 2018. Postavljena spomen-ploča prof. Vjekoslavu Štefaniću. Slovo 68: 377–378. URL: https://hrcak.srce.hr/218332.

Vialova, S. O. 2000. Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci, Opis fragmenata. Zagreb – Petrograd: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti −  Staroslavenski institut – Ruska nacionalna biblioteka, 66, 70−71. 

Viškanić, D. 1996. Brsečka glagoljska oporuka. Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka 38: 3–17. 

Voigts, L. E. 1982. Medical Collections. A. S. G. Edwards (ur.) Middle English Prose: A Critical Guide to Major Authors and Genres. Nwe Brunswick: Rutgers University Press, 315−335.

Vranić, S. 2005. Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za kroatistiku.

Vuković, M. 2017. Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Hrvatska revija 17(2): 10−13. URL: https://www.matica.hr/hr/519/arhiv-hrvatske-akademije-znanosti-i-umjetnosti-u-zagrebu-27023/.

Wunderli, Peter (ur.). 1986. Der kranke Mensch in Mittelalter und Renaissance. Düsseldorf: Droste Verlag.